Darbo užmokesčio skaičiavimas/registravimas
 • 28 Mar 2023
 • PDF

Darbo užmokesčio skaičiavimas/registravimas

 • PDF

Article Summary

APŽVALGA

Darbo užmokesčio skaičiavimui yra naudojami trys skirtingi skaičiavimo tipai: Avansinis, Tarpinis, Pagrindinis. Avansinis – skirtas skaičiuoti avansus; Tarpinis – naudojamas atostogų, ligų bei premijų ar priedų skaičiavimui, kai sumos išmokamos mėnesio eigoje, Pagrindinis – skaičiuojamas darbuotojų darbo užmokestis.

image.png

SKAIČIUOTI DARBO UŽMOKESTĮ

Darbo užmokesčio skaičiavimai atliekami Bendrajame PI žurnale. Veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> Žurnalai -> Bendrasis PI žurnalas.

Bendrasis PI žurnalas skirtas atlikti atlyginimų skaičiavimus visiems arba daliai (priklausomai nuo parinktų filtravimo kriterijų arba pažymėtų eilučių) darbuotojų. Sąraše pateikiami visi įmonėje įvesti darbuotojai. Pažymėjus žurnalo apačioje esančią varnelę Rodyti tik dirbančius, sąraše rodomi skaičiavimo laikotarpiu dirbantys darbuotojai. Pažymėjus varnele mygtuką Vykdyti matomiems skaičiavimai bus atliekami darbuotojams, kurie tenkina filtravimo kriterijus nurodytus filtrų srityje.

Paspaudus ant sumų galima matyti detalius PI žurnalo įrašus.

image.png

Prieš skaičiavimo funkcijos paleidimą reikia parinkti skaičiavimo parametrus:

 • Skaičiavimo tipas – parenkamas skaičiavimo tipas. Galimos reikšmės:
  o Avansinis – parenkama, kai darbuotojui skaičiuojamas avansinis mokėjimas;
  o Tarpinis – parenkama kai darbuotojui atliekamas tarpinės sumos skaičiavimas pvz. atostoginiai, ligos pašalpa ir pan.;
  o Pagrindinis – parenkama, kai darbuotojui yra skaičiuojama pagrindinė atlyginimo suma.
 • Skaičiuoti nuo – nurodoma skaičiavimo periodo pradžios data. Pastaba: Ji negali būti ankstesnė už vėliausio pagrindinio mokėjimo registravimo datą;
 • Skaičiuoti iki – nurodoma skaičiavimo periodo pabaigos data;
 • Mokėjimo mėnuo – nurodomas mėnuo, kada darbuotojui bus išmokėta suskaičiuota suma. Reikšmė naudojama GPM skaičiavimui;
 • Registravimo data – nurodoma data, kuria turi būti registruoti skaičiavimo metu sukurti PI žurnalo bei DK įrašai. Reikšmė naudojama vykdant PI žurnalo funkciją Registruoti.
 • Kartotinis – pažymima, jei reikia, kad darbuotojui būtų vykdomas pakartotinis sumos perskaičiavimas už tą patį laikotarpį.
 • Skaičiuoti atlyginimą – pažymima, jei reikia, kad skaičiuojant tarpinę sumą, darbuotojui būtų suskaičiuotas ir pagrindinis atlyginimas už nurodytą laikotarpį. Laukas aktyvus, kai PI žurnalo lauke Skaičiavimo tipas yra parinkta reikšmė Tarpinis.

Pažymėkite eilutes, kuriems darbuotojams norima skaičiuoti ir veiksmų srityje spauskite mygtuką Skaičiuoti arba klaviatūros mygtuką <F8>. Vykdomas darbo užmokesčio skaičiavimas. Apskaičiuotos sumos parodomos eilutėse. Paspaudus ant suskaičiuotų sumų, galima matyti detalius PI žurnalo įrašus atfiltruotus pagal priskaitymo tipą (Priskaitymai, išskaitymai, įmonės mokesčiai). Norint peržiūrėti bendrai visus darbuotojo PI žurnalo įrašus, veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> PI žurnalo eilutės įrašai.

image.png

SKAIČIUOTI DARBO UŽMOKESTĮ DARBUOTOJUI INDIVIDUALIAI

Darbuotojų PI žurnalas skirtas atlikti atlyginimų skaičiavimus kiekvienam darbuotojui individualiai. Jame taip pat galima matyti detalias priskaitytas bei išskaitytas sumas. Paspaudus ant sumų esančių lauke Suma galima matyti detalius PI žurnalo įrašus. Darbuotojų PI žurnalas gali būti atidaromas dviem būdais:

 • Veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> Žurnalai -> Darbuotojo PI žurnalas;
 • Esant Bendrajame PI žurnale veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> Darbuotojo PI žurnalas.

image.png

REGISTRUOTI SUSKAIČIUOTO DARBO UŽMOKESČIO SUMAS

Suskaičiavus darbo užmokesčio sumas vykdomas sumų registravimas. Sumų registravimas gali būti vykdomas esant Bendrajame PI žurnale arba Darbuotojo PI žurnale. Prieš registravimą patikrinkite duomenis laukuose:

 • Mokėjimo mėnuo – sumos turi būti apskaičiuotos nurodžius tą mokėjimo mėnesį, kurį bus išmokamos sumos. Reikšmė naudojama GPM skaičiavimui;
 • Registravimo data – nurodoma data, kuria turi būti registruoti skaičiavimo metu sukurti PI žurnalo bei DK įrašai.

Esant bendrajame PI žurnale, pažymėkite darbuotojus, kuriems sumos bus registruojamos ir veiksmų juostoje parinkite Apdoroti -> Registruoti. Parodomas informacinis pranešimas, kad įrašai bus užregistruoti lauke Registravimo data nurodyta registravimo data.

image.png

Spauskite mygtuką Taip. Vykdomas įrašų registravimas. Pasibaigus registravimui žurnalo eilutėse esančios sumos išvalomos. Parodomas informacinis pranešimas apie tai, kad duomenys buvo užregistruoti.

Jeigu Atlyginimų nustatymuose, skiltyje Didžioji knyga yra pažymėtas nustatymas Integruoti su NAV, tačiau nepažymėtas Automat. bendr. žrn. registrav., tuomet buvo sukurti (tačiau neužregistruoti į DK) bendrojo žurnalo įrašai, kurie peržiūrėjus turi būti užregistruojami. Bendrasis žurnalas bei jo paketas, kuriame yra sukurti sumų įrašai yra nustatomi Atlyginimų nustatymų laukuose Bendr. žrn. šablonas bei Bendr. žrn. pak. registravimas.
Jeigu Atlyginimų nustatymuose, skiltyje Didžioji knyga yra pažymėti laukai Integruoti su NAV bei Automat. bendr. žrn. registrav., tuomet sumos buvo užregistruotos į DK bei tiekėjų sąskaitas, kurios buvo nurodytos atitinkamose nustatymų formose.

SPAUSDINTI DARBO UŽMOKESČIO ŽINIARAŠTĮ

Ataskaita skirta atvaizduoti įvairias darbuotojams priskaitytas, išskaitytas, išmokėtas arba mokėtinas sumas. Ataskaita gali būti formuojama iš: Skaičiavimai -> Žurnalai -> Darbuotojo PI žurnalas -> Ataskaita -> Darbo užmok. Žiniaraštis arba Skaičiavimai -> Ataskaitos -> Darbo užmok. žiniaraštis

image.png

Nurodykite ataskaitos parinktis:

 • Nuo datos – nurodoma laikotarpio, už kurį turi būti traukiama darbuotojo informacija, pradžios data;
 • Iki datos – nurodoma laikotarpio, už kurį turi būti traukiama darbuotojo informacija, pabaigos data;
 • Filtruoti pagal datą – pasirenkama PI įrašų data, kuri turi būti naudojama filtruojant laikotarpio įrašus. Galimos reikšmės:
  o Skaičiuoti iki – į ataskaitą traukiami įrašai pagal PI įrašų lauke Skaičiuoti iki nurodytą datą;
  o Registravimo data – į ataskaitą traukiami įrašai pagal PI įrašų lauke Registravimo data nurodytą datą.
 • Neregistruotos – pažymima, jei sumos į ataskaitą turi būti traukiamos iš PI žurnalo įrašų sumos t.y. įrašų, su apskaičiuotomis, tačiau dar neužregistruotomis darbuotojų sumomis;
 • Registruotos neišmokėtos – pažymima, jei sumos į ataskaitą turi būti traukiamos iš registruotų PI įrašų, pagal kuriuos sumos dar nėra išmokėtos;
 • Registruotos išmokėtos – pažymima, jei sumos į ataskaitą turi būti traukiamos iš registruotų PI įrašų, pagal kuriuos sumos jau yra išmokėtos;
 • Ataskaita pagal – pasirenkamas ataskaitos įrašų filtravimas. Galimos reikšmės:
  o Darbuotoja – ataskaitoje bus matomi darbuotojų priskaitymai/išskaitymai;
  o Darb. dimensija – ataskaitoje bus matomi dimensijų priskaitymai/išskaitymai, t.y. pasirinkto laikotarpio sumos bus apjungtos ir atvaizduotos pagal lauke Darbuotojo dimensija nurodytą reikšmę.
 • Darbuotojo dimensija – pasirenkama dimensija, pagal kurią į ataskaitą turi būti traukiami priskaitymai/išskaitymai;
 • Rodyti sumas – pasirenkamas ataskaitoje atvaizduojamų sumų detalumas. Galimos reikšmės:
  o Detalios – Sumos, su skirtingais PI kodais, atvaizduojamos atskiruose stulpeliuose;
  o Pagal PI kod. grupes – Sumos, su skirtingais PI kodais, atvaizduojamos sugrupuotos stulpeliuose, pagal PI kodų grupes, kurios nurodytos atitinkamų PI kodų kortelėse.
 • Skaidyti pagal mėnesius – Jei, reikia pasirenkamas sumų skaidymas pagal mėnesius ir atvaizdavimas atskirose eilutėse. Galimos reikšmės:
  o Ne – sumos neskaidomos;
  o Ataskaitos – sumos skaidomos pagal mėnesius, nurodytus lauke Filtruoti pagal datą;
  o Registravimo – sumos skaidomos pagal PI įrašų registravimo mėnesius, t.y. PI įrašų lauko Registravimo data mėnesius;
  o Skaičiavimo – sumos skaidomos pagal PI įrašų skaičiavimo mėnesius, t.y. PI įrašų lauko Skaičiuoti iki mėnesius.

image.png

Yra galimybė ataskaitą generuoti į Excel. Filtrų puslapyje reikia parinkti Siųsti į ir parinkti „Microsoft Excel“ dokumentas.

image.png

image.png

DARBUOTOJO SUMŲ REGISTRAVIMO NUSTATYMAI

Sąskaitų, į kurias bus registruojamos sumos, nustatymai yra atliekami Darbuotojo sumų registravimo nustatymų formoje. Forma atidaroma pasirinkus Skaičiavimai -> Nustatymai -> Darbuotojų DK sąskaitos nustatymai. Jei reikia, kad sumos į DK būtų registruojamos priklausomai nuo dimensijų verčių, tuomet nustatymai turi būti atliekami Dimensijų DK sąskaitos nustatymų puslapyje.

Darbuotojo sumų registravimo nustatymų formoje sąskaitos nustatomos darbuotojo bei PI registravimo grupių kombinacijoms, kurios negali kartotis. Kiekvienai kombinacijai turi būti įvestos debeto (sąskaita, į kurią registruojamas padidėjimas) bei kredito sąskaitos (sąskaita, į kurią registruojamas sumažėjimas).

Šie nustatymai naudojami registruojant apskaičiuotas darbuotojų sumas bendrajame arba darbuotojų PI žurnale.

image.png

 • Darbuotojo reg. grupės kodas – nurodomas darbuotojo registravimo grupės kodas. Šiame lauke bei lauke PI reg. grupės kodas įvestų reikšmių kombinacija turi būti unikali.
 • PI reg. grupės kodas – nurodomas PI registravimo grupės kodas. Šiame lauke bei lauke Darbuotojo reg. grupės kodas įvestų reikšmių kombinacija turi būti unikali.
 • Debeto sąskaitos tipas – pasirenkamas sąskaitos, į kurią bus registruojamas priskaitymo/išskaitymo sumos debetas, tipas. Galimos reikšmės: DK sąskaita, Pirkėjas, Tiekėjas, Banko sąsk., Ilgalaikis turtas, Vid. įm. partneris. Dažniausia naudojami tipai:
  o DK sąskaita – sumos turi registruotis tiesiogiai į didžiąją knygą;
  o Tiekėjas – sumos turi registruotis į tiekėjo kortelę bei didžiąją knygą (tiekėjo registravimo grupių nustatymai).
 • Debeto sąskaitos numeris – nurodomas debeto sąskaitos numeris. Šiame lauke įvedamos sąskaitos tipas yra pasirenkamas lauke Debeto sąskaitos tipas.
 • Kredito sąskaitos tipas – pasirenkamas sąskaitos, į kurią bus registruojamas priskaitymo/išskaitymo sumos debetas, tipas. Galimos reikšmės: DK sąskaita, Pirkėjas, Tiekėjas, Banko sąsk., Ilgalaikis turtas, Vid. įm. partneris. Dažniausia naudojami tipai:
  o DK sąskaita – sumos turi registruotis tiesiogiai į didžiąją knygą;
  o Tiekėjas – sumos turi registruotis į tiekėjo kortelę bei didžiąją knygą (tiekėjo registravimo grupių nustatymai).
 • Kredito sąskaitos Nr. – nurodomas kredito sąskaitos numeris. Šiame lauke įvedamos sąskaitos tipas yra pasirenkamas lauke Kredito sąskaitos tipas.

DIMENSIJŲ DK SĄSKAITŲ NUSTATYMAI

Sąskaitų, į kurias bus registruojamos sumos priklausomai nuo dimensijų verčių, nustatymai yra atliekami Dimensijų DK sąskaitų nustatymų puslapyje. Forma atidaroma pasirinkus Skaičiavimai -> Nustatymai -> Dimensijų DK sąskaitos nustatymai.

Dimensijų DK sąskaitų nustatymų puslapyje sąskaitos nustatomos pirmos globalinės dimensijos, antros globalinės dimensijos, darbuotojo bei PI registravimo grupių kombinacijoms, kurios neturi kartotis. Kiekvienai kombinacijai turi būti įvestos debeto (sąskaita, į kurią registruojamas padidėjimas) bei kredito sąskaitos (sąskaita, į kurią registruojamas sumažėjimas).

Šie nustatymai naudojami registruojant apskaičiuotas darbuotojų sumas bendrajame arba darbuotojų PI žurnale.

image.png

 • Globalinė 1 dimensija Filtras (pvz., Padalinys Filtras) – įvedamas pirmos globalinės dimensijos verčių filtras.
 • Globalinė 2 dimensija Filtras (pvz., Projektas Filtras) – įvedamas antros globalinės dimensijos verčių filtras. jei nėra konkretaus dimensijos filtro, t.y. galioja visoms 2 dimensijoms, tuomet galima nurodyti *.