ASPA POS
 • 27 Nov 2023
 • PDF

ASPA POS

 • PDF

Article Summary

V105.0

 1. PREKIŲ PAGAL PREKIŲ RŪŠIŲ KODUS ATPAŽINIMAS
  Padaryta galimybė į 9oPoint kasos programą siųsti prekių rūšių brūkšninius kodus bei BC kuriamose kasos pardavimo SF identifikuoti prekę pagal prekės rūšies nuorodos Nr.

 2. AVANSŲ PERKĖLIMAS Į PIRKĖJO AVANSŲ REGISTRAVIMO GRUPĘ
  Padaryta galimybė BC sistemoje avansų mokėjimus automatiškai registruoti į pirkėjo avansų registravimo grupę.
  Jei 9oPoint kasos programoje avansams priimti ar dovanų kuponams parduoti naudojamas kuponų funkcionalumas, o mokėjimai registruojasi į pirkėjui priskirtą registravimo grupės DK sąskaitą, o ne pirkėjų avanso registravimo DK sąskaitą, reikia pardavimo nustatymų lauke Avansų registravimo grupė (SLE ASP) nurodyti pirkėjo avansų registravimo grupę:

image.png

Per darbų eilę paleista vykdyti ar rankinė funkcija, kurianti avansų kvitų mokėjimo įrašus, automatiškai pakeis pirkėjo registravimo grupę į avansinę mokėjimo įrašams, kurie Kasos aparatų nustatymuose pažymėti kaip „Avansas“:

image.png

image.png

 1. NAUJAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS
  Po pardavimo dokumentų išsiuntimo į kasos programą iš BC (naudojant pardavimo dokumento veiksmų juostoje esančią funkciją Apdoroti -> Siųsti į kasos aparatą), įdėtas informacinis pranešimas apie dokumento nusiuntimą:

image.png

v. 104.0

 1. SUGRETINTO VALIUTINIO AVANSO PERSKAIČIAVIMAS
  Sukurtas naujas požymis Pardavimo ir gautinų sumų nustatymų lentelėje - „Naudoti naują gretinimą (SLE ASP“),
  image.png

Įjungus minėtą požymį, valiutiniu avansu sumokėta suma perskaičiuojama pagal kasos pardavimo dokumento registravimo datą. Pvz., užregistruojamas avansinis pirkėjo mokėjimą GBP valiuta 2023-06-02 dieną. Pirkėjo knygos įrašuose registruojamas įrašas 2023-06-02 GBP kursu - 582,59 Eur:
image.png

Pardavimo dokumentą registruojant, pvz, 2023-07-21 dienos data, sumokėto avanso suma perskaičiuojama šiai datai pagal GBP valiutos kursą ir sugretinta suma perskaičiuojama į 575,24 Eur:
image.png

Taip pat perskaičiuojama likutinė suma, mokėtina EKA, o teigiama valiutų kurso įtaka pridedama prie kliento skolos.

 1. DALINIS DOVANŲ KUPONO PANAUDOJIMAS
  Sukurtas naujas laukas Kupono ID prie kasos aparato avansų mokėjimų lentelėje, bendrajame žurnale ir pirkėjo knygos įrašuose.
  Kasoje apmokant dovanų kuponu didesnės vertės nei už prekes mokama suma, kasoje išmušamas naujas kuponas likutinei sumai, išminusuojama nepanaudota kupono suma bei sukuriamas grąžinimo įrašas. Kasos aparato avansų lentelėje atvaizduojama pradinė kupono suma bei kupono Nr., taip pat naujo kupono duomenys:
  image.png

Papildyta funkcija „Sukurti kasos aparato mokėjimus pasirinkimais „Sukurti avansų mokėjimus“ ir „Sukurti kvitų mokėjimus“:
image.png

Svarbu:

Naudojant dalinį kuponą-avansą iš BC gautame pardavimo užsakyme/pardavimo SF veiks įrašų gretinimas, bet apmokant už prekes kasoje pagal dovanų kuponą, sugretinimas neregistruojamas, nes nežinomas pardavimo dokumento Nr.
Būtina pasitikrinti su ASPA atstovais dėl funkcionalumo naudojimo, būtinų nustatymų bei reikalingumo atnaujinti 9oPoint programos versiją.
Vykdant dovanų kupono pardavimus, kupono pardavimas registruojasi į pirkėjui priskirtą registravimo grupės DK sąskaitą. Norint turėti tvarkingas finansines ataskaitas, prieš jų ruošimą, reikia per bendrąjį žurnalą kurti gauto avanso perkėlimą į pirkėjo avansų registravimo grupę.

Suinstaliavus šią ASPA POS plėtinio versiją, reikalinga įjungti 3 darbų eiles:

 1. Kuriančią ir registruojančią avansinius mokėjimus (gali būti vykdoma dažnai, bet privalo užregistruoti visus avansinius mokėjimus prieš pasileidžiant pardavimo SF ir mokėjimo įrašų kūrimo darbams). Ji gali vykti kelis kartus per dieną, iki parduotuvės darbo pabaigos;
  image.png

Ataskaitos užklausos lapo parametruose turi būti nurodyta:
image.png

 1. Kuriančią ir registruojančią SF (pakeitimų nuo praeitų versijų nėra, kuriama kartą per dieną, po kasos darbo pabaigos);
  image.png

 2. Kuriančią ir registruojančią kvitų mokėjimus, sugretinančią mokėjimus su SF (būtinai turi veikti po avansinių mokėjimų ir SF registravimo).
  image.png

Ataskaitos užklausos lapo parametruose turi būti nurodyta:
image.png

 1. PARDAVIMO KAINORAŠČIO FUNKCIONALUMO ĮJUNGIMAS
  Jei iki šiol nenaudojote naujo pardavimo kainų funkcionalumo, įdiegus šią ASPA POS Integration plėtinio versiją, turi būti įjungtas funkcionalumas, nes senasis pardavimo kainų sąrašas nebepalaikomas. Pasitikrinti, ar įjungtas naujas pardavimo kainoraštis, galima, įėjus į puslapį Pardavimo kainoraščiai – jei sąrašas matomas, funkcionalumas įjungtas.
  Funkcionalumo įjungimui paieškos lange įvedama „Feature Mangement“, atsidariusiame sąraše ant funkcijos „Naujos pardavimo kainodaros funkcijos“ eilutės spaudžiama Data Update - Schedule:
  image.png

Atsidariusiame lange įjungiamas požymis duomenų atnaujinimo sutikimui ir spaudžiama Next, sekančiame atsidariusiame lange - Update:
image.png
image.png

Po atnaujinimo prie minėtos funkcijos, Feature Management puslapyje pasikeičia būsena į Completed, prekių pardavimo kainos atvaizduojamos puslapyje Pardavimo kainoraščiai:
image.png

image.png

v. 102.0

 1. GRĄŽINIMŲ SUGRETINIMAS
  Po kasos pardavimo SF ir kasos mokėjimų užregistravimo, automatiškai sugretinami grąžinimo pažymų ir grąžinimo įrašai. Ankstesnėse produkto versijose pardavimo grąžinimo dokumentai buvo gretinami su pardavimo SF.

 2. PIRKĖJO REGISTRACIJOS NR.
  Padaryta galimybė į 9oPoint programą siųsti dokumentus į kasą bei registruoti BC sistemoje kasos aparatų mokėjimo įrašus, kai pirkėjo registracijos Nr. yra susideda ne tik iš skaičių, bet ir iš raidžių bei simbolių.

 3. GRETINIMO FUNKCIJOS IŠJUNGIMAS
  Puslapyje Kasos aparatų nustatymai aktyvavus požymį „Išjungti automatinį įrašų gretinimą“, funkcijų „Sukurti kasos aparato pardavimo SF“ „Sukurti kasos aparato mokėjimus“ sukurti įrašai nebus gretinami.

 4. MOKĖJIMŲ SUGRETINIMAS VIETINE VALIUTA
  Pardavimo dokumentą sugretinus su mokėjimu, lauke Sugretinta suma atvaizduojama suma vietine valiuta.
  image.png

v. 101.0

 1. BRŪKŠNINIAI KODAI
  Padaryta galimybė į 9oPoint programą siųsti brūkšninius kodus, kurie susideda ne tik iš skaičių, bet ir iš simbolių ir raidžių.
  image.png

 2. PARDAVIMO UŽSAKYMO NUKREIPIMAS Į 9oPOINT
  Padaryta galimybė dokumentą nusiųsti į kasą, neįvedus jo dokumento Nr. Tam BC pardavimo užsakymo ar pardavimo SF kortelės veiksmų juostoje pasirenkama Procesas -> Siųsti į kasos aparatą ir jei įmonė naudoja kelis kasos aparatus, pasirenkama į kurį iš jų siunčiama dokumento informacija. 9oPoint programoje įvedamas simbolis - ar * ir spaudžiama F5/Iš dokumento.
  image.png

 3. PREKIŲ SĄRAŠO NAUJINIMAS
  Siekiant pagerinti greitaveiką, atnaujinant kasos aparato prekes, tarpinėje lentelėje Kasos aparato prekės pildomi bei į 9oPoint programą siunčiami tik atnaujinti duomenys apie prekes.
  image.png

 4. PREKĖS KAINA – 0 EUR
  Nuimtas draudimas užregistruoti kasos pardavimo SF, jei per kasos aparatą buvo parduotos prekės, kurių kaina – 0 Eur.

 5. AVANSINIŲ MOKĖJIMŲ SKAIDYMAS
  Kasos aparato nustatymų lentelėje įdėti papildomi laukai per kasą gautų avansų skaidymui pagal mokėjimo būdą, taip pat minėtos lentelės antraštėje sužymėtos mokėjimo tipų numatytos reikšmės pagal 9oPoint programą:
  image.png

Pakoreguotas avansinių mokėjimų sugretinimas su registruotomis pardavimo SF.

6.KASOS PREKIŲ KAINOS
Atliktas pataisymas dėl pasikeitusio standartinio funkcionalumo ir įjungus naują pardavimo kainoraščių funkcionalumą, prekių kainos kasos aparato prekių lentelėje pildomos, atsižvelgiant į priskirtą kasos pirkėjui pirkėjo kainos grupę.

v. 13.0

 1. NAUJI LAUKAI AVANSŲ INFORMACIJOS ATVAIZDAVIMUI
  Pardavimo užsakymo antraštėje bei puslapyje Kasos aparatų kvitai pridėti nauji laikai avansinių mokėjimų ir likusios mokėtinos sumos atvaizdavimui:
  image.png
  image.png

 2. SUGRETINTŲ MOKĖJIMŲ Į 9oPOINT PERDAVIMAS
  Sugretinus iš pirkėjo gautą bankinį pavedimą su sukurtu pardavimo užsakymu ir tokį užsakymą išeksportavus į 9oPoint kasos programą, automatiškai perduodami sugretintų mokėjimų duomenys ir mokėtina per kasą suma sumažinama įmokėto avanso suma, avanso suma atvaizduojama kaip atsiskaitymo būdas:
  image.png
  image.png

 3. MOKĖJIMO ĮRAŠŲ REGISTRAVIMAS
  Jei per kasą buvo priimti avansiniai mokėjimai, įvykdžius ataskaitą Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE). sukuriami ir užregistruojami mokėjimo įrašai, tačiau jie nesugretinami su dokumentu, kol po galutinio apmokėjimo neužsiregistruojama pardavimo sąskaita.

 4. SF SUGRETINIMAS SU MOKĖJIMAIS
  Per darbų eiles sukūrus ir užregistravus pardavimo SF bei mokėjimus, avansiniai mokėjimai automatiškai sugretinami su SF.
  image.png


What's Next