Atostogų rezervo skaičiavimas
 • 28 Mar 2023
 • PDF

Atostogų rezervo skaičiavimas

 • PDF

Article summary

APŽVALGA

Atostogos darbuotojams kaupiamos automatiškai pagal nustatytą atostogų schemą. Darbuotojui įvedus neatvykimo įrašą, kurio aktyvumo kodas turi atitinkamą atributą, sukauptų atostogų dienų skaičius yra mažinamas. Nepanaudotų atostogų likutį galima peržiūrėti darbuotojo paskyrimo kortelės laukuose Atostogų likučiai kal.d. bei Atostogų likučiai darbo d.
Sistemoje yra atostogų rezervo sumų apskaičiavimo funkcija, kuri gali būti leidžiama kiekvieną mėn. ar norimai datai, pvz.: metų pabaigai ir pan.

image.png

SKAIČIUOTI NEPANAUDOTŲ ATOSTOGŲ REZERVĄ

Atostogų rezervo sumų apskaičiavimui yra naudojama funkcija. Ši funkcija bendrajame žurnale suformuoja apskaičiuotų sumų įrašus, kurie turi būti užregistruojami.

Galimi du rezervo skaičiavimo būdai:

 1. Atostogų rezervas skaičiuojamas nurodant laikotarpio pradžią ir pabaigą, tuomet ankstesnių laikotarpių rezervo sumos nėra perskaičiuojamos. Skaičiuojamo laikotarpio atostogų rezervo sumai skaičiuoti naudojamas vidurkis apskaičiuojamas pagal paskutinių trijų mėnesių priskaitymus;
 2. Atostogų rezervas skaičiuojamas nurodant tik laikotarpio pabaigą. Kiekvieną kartą skaičiuojant, sumos perskaičiuojamos taikant paskutinių trijų mėnesių priskaitymų vidurkį. Sumos perskaičiuojamos atsižvelgiant į DK jau užregistruotas atostogų rezervo sumas t.y. bendrajame žurnale sukuriami įrašai su pokyčio sumomis.

Pastaba: nerekomenduojama perskaičiuoti atostogų rezervo sumų pirmuoju būdu už tą patį laikotarpį, prieš tai atlikus skaičiavimus antruoju būdu.

Veiksmų srityje spauskite Skaičiavimai -> Veiksmai -> Skaičiuoti atostogų rezervą.

image.png

 • Priskaitymo kodas rezervui – nurodomas PI kodas, kuris bus nurodomas priskaitytoms rezervo sumoms;
 • Sodros mok. kodas rezervui – nurodomas PI kodas, kuris bus nurodomas Sodros išskaitytoms rezervo sumoms;
 • Gar. Fond. kodas rezervui – nurodomas PI kodas, kuris bus nurodomas garantinio fondo išskaitytoms rezervo sumoms;
 • Naudojimų filtras – įvedamas PI kodų filtravimo kriterijus priskaitomoms sumoms, kurios apmokamos iš atostogų rezervo sąskaitos;
 • Sodros mok. naudoj. filtras – įvedamas PI kodų filtravimo kriterijus išskaitomoms įmonės Sodros mokesčių sumoms, kurios apmokamos iš atostogų rezervo sąskaitos;
 • Gar. fond. naud. filtras – įvedamas PI kodų filtravimo kriterijus išskaitomoms garantinio fondo mokesčių sumoms, kurios apmokamos iš atostogų rezervo sąskaitos;
 • Įtraukti DK sumas – pažymima, jei kuriant bendrojo žurnalo sumas, turi būti įvertinti atostogų rezervo DK sąskaitose jau užregistruoti įrašai, t.y. bendrajame žurnale sukuriami įrašai su pokyčio sumomis: tarp sumos, kuri darbuotojui turi būti užregistruota, bei sumos dalies, kuri jau yra užregistruota.
 • Skaičiuoti naudojimą – pažymima, kai pakeičiama rezervo kredito registravimo sąskaita ir reikia perkelti jau registruotą rezervo likutį, t.y. pažymėjus varnelę į DK registruotų kredito sumų ieškoma visose rezervo sąskaitose patenkančiose į sąskaitų filtrą. Filtras nurodomas Atlyginimų nustatymuose SPR, skilties Skaičiavimas, lauke Atost. rez. kredito sąskaitų filtras.
 • Datos filtras – nurodomas laikotarpis, už kurį sukauptoms atostogoms turi būti skaičiuojamos rezervo sumos. Pastaba: Nurodžius konkrečią datą, atostogų rezervas bus apskaičiuojamas už sukauptas atostogas per laikotarpį, nuo kiekvieno darbuotojo įdarbinimo datos iki šiame lauke nurodytos datos.

Spauskite mygtuką Gerai. Vykdomas sumų skaičiavimas bei įrašų bendrajame žurnale formavimas. Bendrajame žurnale sukuriami atostogų rezervo sumų įrašai. Atostogų rezervo įrašams naudojamas bendrojo žurnalo paketas, nurodytas Atlyginimų nustatymų SPR skilties Didžioji knyga lauke Bendr. žrn. pak. atost. rez. Pastaba: Sukurti įrašai turi būti peržiūrėti bei užregistruoti. Įrašai turi būti užregistruojami nurodant registravimo datą – laikotarpio pabaigos datą.

PERŽIŪRĖTI NEPANAUDOTŲ ATOSTOGŲ SUMAS

Ataskaita skirta peržiūrėti nepanaudotų atostogų sumas pasirinktai datai. Veiksmų srityje parinkite Skaičiavimai -> Ataskaitos -> Atostogų rezervo kaupimas.

image.png

Atidarytoje formoje pažymėkite Skaičiuoti atleistų rezervą, jeigu reikia, kad atostogų rezervas būtų paskaičiuotas ir atleistiems darbuotojams.

 • Datos filtras - nurodomas laikotarpis, už kurį sukauptoms atostogoms turi būti skaičiuojamos rezervo sumos. Nurodžius konkrečią datą, atostogų rezervas bus apskaičiuojamas už sukauptas atostogas per laikotarpį, nuo kiekvieno darbuotojo įdarbinimo datos iki šiame lauke nurodytos datos.

Spauskite mygtuką Peržiūra. Atidaroma suformuota ataskaita:

image.png