Dokumentų, mokėjimų registravimas, spausdiniai
  • 03 May 2024
  • PDF

Dokumentų, mokėjimų registravimas, spausdiniai

  • PDF

Article summary

Kasos pardavimo dokumentų registravimas

Norint pagal suimportuotus kasos kvitus sukurti ir užregistruoti pardavimo dokumentus, Klientas turi suaktyvinti darbų eilę (70430002) arba rankiniu būdu paleisti ataskaitą Sukurti kasos aparato pardavimo SF (SLE).
Rekomenduojama ataskaitą paleisti arba darbų eilę vykdyti vieną kartą dienoje, po kasos darbo pabaigos.
Po ataskaitos įvykdymo sukuriami ir jei nustatymuose nurodyta, užregistruojami pardavimo dokumentai. Sukurti pardavimo dokumentai apgrupuojami pagal pirkėją ir kasos kvito datą.
Ar kasos dokumentai po sukūrimo bus užregistruoti, priklauso nuo lauko Registruoti SF/grąž.paž. aktyvios reikšmės:
image.png

Po minėtos ataskaitos įvykdymo puslapyje Kasos aparatų kvitai užsipildo laukų Pirmas neregistruoto dokumento tipas, Pirmas neregistruotos SF Nr., Pimas registruoto dokumento tipas ir Pirmas registruotos SF Nr. reikšmės:
image.png

Puslapyje Kasos aparato kvito eilutės (SLE) prie apdorotų eilučių lauko Apdorota reikšmė tampa aktyvi:
image.png

Užregistruotus dokumentus galima rasti registruotų pardavimo SF ir registruotų pardavimo grąžinimo pažymų sąrašuose, išorinis dokumento numeris priskiriamas pagal kasos aparato nustatymuose nurodytą išorinių dokumento numerių seriją.
Jei kasos aparato nustatymuose nurodyta, kad dokumentų neregistruoti, įvykdžius ataskaitą, sukuriamos pardavimo SF ar pardavimo grąžinimo pažymos, randamos pardavimo SF ar pardavimo grąžinimo pažymų sąraše ir dokumentus reikalinga registruoti rankiniu būdu.

Svarbu:

Kasos dokumentai nėra traukiami į iSAF registrą, išskyrus tuos atvejus, kai pardavimo užsakymai/SF iš BC sistemos suimportuojami į kasą – tokie dokumentai traukiami į Išrašomų SF registrą. Jei reikalinga tam tikrų pardavimų, siunčiamų iš BC į kasos programą, netraukti į iSAF registrą, rekomenduojama sukurtame pardavimo užsakyme/SF pasirinkti Lt.iSAF registras reikšmę – Netraukti.

image.png
image.png

Kasos mokėjimo įrašų registravimas

Norint pagal suimportuotus kasos kvitus sukurti ir užregistruoti mokėjimo įrašus, Klientas turi suaktyvinti darbų eilę (70430003) arba rankiniu būdu paleisti ataskaitą Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE).
Rekomenduojama ataskaitą paleisti arba darbų eilę vykdyti vieną kartą dienoje, po kasos darbo pabaigos, po darbų eilės, vykdančios pardavimo SF kūrimą ir registravimą.
Mokėjimo įrašai sukuriami bendrajame žurnale, puslapyje Kasos aparatų nustatymai lauke Bendr.žrn.paketas nurodytame pakete. Jei per kasą buvo priimti avansiniai mokėjimai, mokėjimo įrašai susikurs, tačiau bus nesugretinti su dokumentu, kol nebus galutinio apmokėjimo ir nesusikurs bei neužsiregistruos pardavimo sąskaita.
Sukurti mokėjimo įrašai apgrupuojami pagal pirkėją, mokėjimo būdą ir kasos kvito datą.
Ataskaitą vykdant per darbų eilę, mokėjimo įrašai sukuriami ir registruojami automatiškai.
Rankiniu būdu paleidus ataskaitą Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE) ir paspaudus Gerai, reikia patvirtinti pasirinkimą registruoti ar neregistruoti bendrojo žurnalo eilutes:
image.png
image.png
image.png

Po ataskaitos įvykdymo bendrajame žurnale sukurtos mokėjimo įrašų eilutės užregistruojamos ir automatiškai sugretinamos su pardavimo SF.
Puslapiuose Kasos aparatų kvitų mokėjimai (SLE) ir Kasos aparatų avansų mokėjimai (SLE) atnaujinama informacija apie užregistruotus mokėjimus:
image.png
image.png

PVM sąskaitos faktūros išrašymas

Įvykdžius pardavimą per kasą ir pirkėjui paprašius PVM sąskaitos faktūros, ją rekomenduojama išrašyti ir iSAF registrą pateikti iš 9oPoint kasos programos (žr. 9oPoint instrukciją),7.9 skyrių) išskyrus atvejus, kai pardavimo užsakymas į kasos programą suimportuojamas iš BC – tokie pirkėjai yra identifikuoti, jiems BC sistemoje sukuriama ir užregistruojama atskira pardavimo SF, kuri automatiškai įtraukiama į Išrašomų SF registrą.
Iš BC sistemos SF išrašomos dažniausiai tokiais atvejais, kai pardavimo dokumentas kuriamas BC ir identifikuojamas pirkėjas. SF išrašymas vykdomas, naudojantis standartiniu BC funkcionalumu.


What's Next