Gaminių komplektavimas
  • 07 Mar 2023
  • PDF

Gaminių komplektavimas

  • PDF

Article Summary

KOKIUS NUSTATYMUS REIKIA ATLIKTI, PRIEŠ PRADEDANT KOMPLEKTUOTI GAMINIUS?

Pusgaminių, žaliavų ir gaminių informacija pildoma prekių kortelėse.

Prekę, kuri nėra perkama, tačiau sukomplektuojama iš turimų prekių ir išteklių, galima komplektuoti pagal užsakymą arba komplektuoti į sandėlį.

Jeigu nuolatos palaikote komplektuojamųjų gaminių likutį sandėlyje, jums reikalinga strategija Komplektuoti į sandėlį. Užsakomiems gaminiams naudotina strategija Komplektuoti pagal užsakymą.

Gaminiams nustatoma bendra prekės registravimo grupė – GAMINIAI, prekėms, iš kurių gaminys komplektuojamas – ZALIAVOS, taip pat atlikti papildymo nustatymai prekės kortelėje.

Paieškoje įveskite Prekės ir pasirinkite reikalingą sąrašą.

Prekių sąraše pasirinkite prekę, kuri bus komplektuojama ir atsidarykite jos kortelę.

Prekės kortelės skiltyje Savikaina ir registravimas išskleiskite lauko Bendra prekės reg. grupė reikšmes ir paspaudę Naujas įveskite bendrą prekės registravimo grupę gaminiams bei žaliavoms, iš kurių komplektuosite gaminį:

image.png

Prekės kortelėje pasirinkite atsargų registravimo grupę gaminiui PRODUKCIJA ir žaliavoms ZALIAVOS. Jei norite apskaityti gaminio savikainą atskiroje DK sąskaitoje, įveskite naują DK sąskaitą ir ją nurodykite atsargų registravimo nustatymuose, lauke Atsargų sąskaita:

image.png

Prekės kortelės skiltyje Papildymas lauke Papildymo sistema pasirinkite iš sąrašo reikšmę Komplektavimas, lauke Komplektavimo strategija pasirinkite Komplektuoti pagal užsakymą:

image.png

Paieškoje įveskite Bendrojo registravimo nustatymai ir suveskite nustatymus gaminių ir žaliavų bendroms prekių reg. grupėms, taip pat nurodykite pirkimų, pardavimų ir atsargų koregavimo DK sąskaitas:

image.png


KAIP SUKURTI PREKĖS KOMPLEKTAVIMO SPECIFIKACIJĄ?

Prekės kortelėje galima kurti ir tvarkyti prekės komplektavimo specifikaciją (toliau – Komplektavimo KS), kurioje aprašoma, iš kokių komponentų ir išteklių yra sukomplektuojama prekė.

Prekės kortelės skiltyje Papildymas lauke Komplektavimo KS galite peržiūrėti, ar konkrečiai prekei sukurtas komplektavimo KS:

image.png

Norėdami sukurti naują komplektavimo KS, atsistokite ant aktyvios lauko Komplektavimo KS reikšmės ir atsidariusiame lange įveskite komponentus bei išteklius, kurie reikalingi prekei sukomplektuoti:

Lauko pavadinimasPaaiškinimas
TipasPasirinkite reikšmę „Prekė“ arba „Išteklius“, priklausomai kokio tipo komponentą nurodysite eilutėje,
Nr.Pasirinkite iš sąrašo arba įveskite komponento numerį,
Komponento kiekisĮveskite komponento kiekį vienam gaminio vienetui,
Mat. vnt. kodasUžpildomas bazinis komponento matavimo vienetas, jei reikalinga, reikšmę pasikeiskite, pasirinkdami iš prekės ar išteklių matavimo vienetų sąrašo.

image.png

Komplektavimo KS lango veiksmų juostoje pasirinkę Prekė -> Duomenys apie naudojimą, galite peržiūrėti komplektavimo specifikacijų, kuriose prekė yra nurodyta kaip komponentas, sąrašą:

image.png

Atidaromas prekės duomenų apie naudojimą sąrašo langas:

image.png

Supildžius komplektavimo KS duomenis, prekės kortelėje lauko Komplektavimo KS reikšmė tampa Taip:

image.png

Prekių sąraše galite matyti, kurios prekės yra komplektuojamos ir turi komplektavimo KS:

image.png

Komplektavimo KS duomenis galite papildyti, taip pat juos galite keisti komplektavimo užsakyme pagal kliento poreikį.


KAIP SUKURTI KOMPLEKTAVIMO UŽSAKYMĄ?

Komplektavimo užsakymai nurodo, kiek ir kokias prekes bei jos komponentus reikia sukomplektuoti. Komplektavimo užsakymai yra vidiniai užsakymai, jie nėra susiję su tiekėjais ir pirkėjais.

Komplektavimo užsakymo sukūrimui:
Paieškos lange įveskite Komplektavimo užsakymai ir pasirinkite reikalingą sąrašą.

Atsidariusiame sąraše spauskite Naujas.

Atsidariusioje komplektavimo užsakymo kortelės skiltyje Bendra užpildykite:

Lauko pavadinimasPaaiškinimas
Nr.Pasirinkite komplektavimo užsakymo Nr. per mygtuką ... arba šis numeris bus parinktas automatiškai, perėjus į kitą lauką,
Prekės Nr.Ppasirinkite iš sąrašo prekę, kurią komplektuosite,
KiekisĮveskite sukomplektuoti reikalingą prekės kiekį,
Registravimo dataPasitikrinkite registravimo datą,
TerminasNurodykite komplektavimo užsakymo įvykdymo datą,
Kiekis, kurį reikia sukomplektuotiAutomatiškai įvedama reikšmė pagal lauko Kiekis reikšmę. Įveskite jau sukomplektuotų prekių kiekį, kurį norite užregistruoti. Užregistravus ne visą komplektuojamų prekių kiekį, šiame lauke automatiškai nurodomas likęs nesukomplektuotų prekių kiekis,
Pradžios dataĮveskite užsakymo pradžios datą,
Pabaigos dataĮveskite užsakymo pabaigos datą.

image.png

Skiltyje Registravimas užpildykite lauką Vietos kodas – pasirenkant iš sąrašo vietos, į kurią bus komplektuojama prekė, kodą. Pasirinkta vieta bus taikoma ir eilutėms. Nenurodžius vietos, nebus leidžiama komplektavimo užsakymo registruoti.

Skiltyje Eilutės užpildykite:

  • Komponentai pagal prekės komplektavimo KS į eilutes sukrenta automatiškai, pasitikrinkite ir jei reikalinga, pasikeiskite komponentų kiekį, reikalingi kiekiai pagal prašomą sukomplektuoti prekės kiekį persiskaičiuoja automatiškai.

image.png


KAIP PERŽIŪRĖTI KOMPONENTŲ PAKANKAMUMĄ IR UŽREGISTRUOTI KOMPLEKTAVIMO UŽSAKYMĄ?

Jei komponentų kiekis yra nepakankamas užsakymui įvykdyti, rodomas pranešimas, taip pat eilutėse lauko Pakankamumo įspėjimas reikšmė tampa Taip:

image.png

Jei norite peržiūrėti visų komponentų pakankamumą užsakymui įvykdyti pagal komplektavimo specifikaciją, komplektavimo užsakymo veiksmų juostoje pasirinkite Susiję -> Prekės pakankamumas pagal -> KS lygis:

image.png

Atsidariusiame lange galite peržiūrėti, koks bendras komponentų trūkumas (patogu naudoti, kai užsakymui įvykdyti trūksta daugiau nei vieno komponento) :

image.png

Jei trūksta vieno komponento, trūkstamą kiekį galite peržiūrėti, paspaudę aktyvią lauko Pakankamumo įspėjimas reikšmę Taip:

image.png

Esant komponentų trukumui, komplektavimo užsakymo užregistruoti negalėsite, bandydami registruoti, gausite pranešimą:

image.png

Jei komponentų pakanka, komplektavimo užsakymas surinktas, galite komplektavimo užsakymą registruoti. Komplektavimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje pasirinkite Registravimas -> Registruoti (arba F9) ir komplektavimo užsakymą užregistruokite.

image.png

Užregistruotas komplektavimo užsakymas dingsta iš komplektavimo užsakymų sąrašo ir rodomas užregistruotų komplektavimo užsakymų sąraše. Užregistravus komplektavimo užsakymą, prekės atsargos pasipildo sukomplektuotu kiekiu:

image.png

image.png


KAIP ATŠAUKTI UŽREGISTRUOTĄ KOMPLEKTAVIMO UŽSAKYMĄ?

Jei reikalinga atšaukti užregistruotą komplektavimo užsakymą, paieškos lange įveskite „Užregistruoti komplektavimo užsakymai“ ir pasirinkite reikalingą sąrašą. Atsidariusiame sąraše pasirinkite norimą anuliuoti komplektavimo užsakymą ir užsakymo kortelės veiksmų juostoje spauskite Apdoroti -> Anuliuoti komplektavimą:

image.png

Patvirtinus pasirinkimą, komplektavimo užsakymas anuliuojamas, užregistruoto komplektavimo užsakymo kortelėje užsideda požymis Atšauktas, sukuriami priešingi įrašai prekės knygos įrašuose ir DK įrašuose:

image.png

SVARBU

Jeigu nors vienas prekių komplektas iš užsakymo buvo parduotas, komplektavimo užsakymo anuliuoti negalėsite