Ilgalaikio/vienkartinio priskaitymo įvedimas
 • 28 Mar 2023
 • PDF

Ilgalaikio/vienkartinio priskaitymo įvedimas

 • PDF

Article summary

APŽVALGA

Sistemoje gali būti vedami ilgalaikiai arba vienkartiniai priskaitymai. Ilgalaikiai priskaitymai – iš eilės kelis mėn. priskaitomos sumos, iki kol sueis pabaigos data. Vienkartiniai priskaitymai – einamo mėn. priskaitymai, kurie gali būti kopijuojami iš praeito laikotarpio. Vienkartiniai priskaitymai vedami sumų žurnale.

image.png

ĮVESTI ILGALAIKĮ PRISKAITYMĄ

Veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> Ilgalaikiai PI -> Ilgalaikiai priskaitymai. Atidaromas ilgalaikių priskaitymų sąrašas.

image.png

Nauja ilgalaikio PI kortelė sukuriama sąrašo veiksmų srityje pasirinkus mygtuką Naujas. Užpildykite laukus:

 • Ilgalaikio PI aprašas – įvedamas ilgalaikio priskaitymo aprašas. Šio lauko informacija atvaizduojama Vykdomųjų raštų ataskaitos ir Mokėjimo žurnalo lauke Aprašas.

Skiltis „1 Darbuotojo informacija“:

 • Nr. – Įvedamas ilgalaikio PI kortelės numeris. Jei ilgalaikiams PI atlyginimų nustatymuose lauke Ilgalaikių PI num. ser. buvo nustatyta numerių serija, paspaudus klaviatūros mygtuką <Enter> arba pele ant bet kurios kortelės vietos, automatiškai bus įrašomas kitas iš eilės numeris pagal nustatytą numerių seriją.
 • Darbuotojo Nr. filtras – nurodomas darbuotojo, kuriam pagal šį ilgalaikį PI bus skaičiuojamos priskaitymo sumos, numeris.

Skiltis „2 Formulė“:

 • Skaičiavimo formulė – pasirenkamas ilgalaikiam priskaitymui taikomas skaičiavimo formulės kodas;
 • Proporcingai darbo laikui – pažymima, jei reikia, kad skaičiuojant išmokamą sumą būtų įvertintas faktiškai dirbtas laikas, t.y. jei darbuotojas išdirbo visą pagal grafiką numatytą laiką, darbuotojui bus išmokama visa eilutėje įvesta suma. Priešingu atveju, t.y. jei išdirbo mažiau, suma proporcingai bus mažinama, jei daugiau – didinama;
 • Pradžios data – nurodoma priskaitymo galiojimo pradžios data, jei reikia, kad priskaitymo sumos būtų skaičiuojamos nuo konkrečios datos;
 • Pabaigos data – nurodoma priskaitymo galiojimo pabaigos data, jei reikia, kad priskaitymo sumos būtų skaičiuojamos iki konkrečios datos.

Skiltis „3 Skaičiavimų nustatymai“:

 • PI kodas – nurodomas PI kodas, kuriuo bus registruojama suma apskaičiuota pagal ilgalaikio PI kortelėje nurodytus parametrus.
 • Skaičiuoti PI žurnale – pasirenkama, kada darbuotojams pagal šį ilgalaikį PI turi būti apskaičiuotos priskaitymo sumos. Galimos reikšmės:
  o Visada – darbuotojo arba bendrajame PI žurnale sumos bus apskaičiuotos nepriklausomai nuo to, iki kurios mėnesio dienos yra skaičiuojamos darbuotojo sumos t.y. PI žurnalo lauke Skaičiuoti iki nurodyta bet kurios mėnesio dienos data;
  o Mėn. pabaigoje – PI žurnale sumos bus apskaičiuotos tuo atveju, jei darbuotojo sumos bus skaičiuojamos iki mėnesio pabaigos t.y. PI žurnalo lauke Skaičiuoti iki nurodyta mėnesio pabaigos data;
 • Skaidyti pagal tabelio dim. - pažymima, jei reikia, jog priskaitymas būtų paskirstytas proporcingai tabelio darbo laikui;
 • Suma – įvedama fiksuota darbuotojams periodiškai priskaitoma suma.
 • Procentas – įvedamas priskaitymo sumos apskaičiavimo procentas, kurio skaičiavimas apibrėžiamas nurodyta formule lauke Skaičiavimo formulė.

image.png

ĮVESTI VIENKARTINĮ PRISKAITYMĄ

Veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> Žurnalai -> Sumų žurnalas. Atidaromas sąrašas paketų, pasirinkite norimą, paspausdami ant pavadinimo. Atidaromas sumų žurnalas.

image.png

Tuščioje eilutėje įveskite duomenis:

 • Darbuotojo Nr. – nurodomas, darbuotojo, kuriam vedama suma, kortelės numeris;
 • PI kodas – nurodomas PI kodas, kuris bus priskirtas sumai. Priklausomai nuo sumos paskirties, įvedamas atitinkamas PI kodas, pvz., premija, atlyginimas, priedas, papildomos išmokos ir pan.;
 • Mėnuo – nurodoma mėnesio, už kurį darbuotojui turi būti priskaitoma arba išskaitoma suma, pabaigos data;
 • Sumos tipas – pasirenkamas registruojamos sumos tipas. Galimos reikšmės:
  o Priskaitoma – įvedama priskaitoma suma, nuo kurios skaičiuojant darbuotojo sumas (atlyginimą) bus išskaitomi mokesčiai;
  o Viso išmokama – įvedama išmokama suma. Skaičiuojant darbuotojo sumas (atlyginimą), pagal šią sumą bus apskaičiuojama suma, nuo kurios bus išskaitomi mokesčiai.
  o Priedas išmokamas – įvedama išmokamo priedo suma. Skaičiuojant darbuotojo sumas (atlyginimą), pagal šią sumą bus apskaičiuojama priedo suma, nuo kurios bus išskaitomi mokesčiai, t.y. darbuotojui bus išmokama šiame lauke nurodyta priedo suma.
 • Suma – įvedama darbuotojui priskaitoma arba išskaitoma suma;
 • Proporcinga darbo laikui – pažymima, jei reikia, kad skaičiuojant išmokamą sumą būtų įvertintas faktiškai dirbtas laikas, t.y. jei darbuotojas išdirbo visą pagal grafiką numatytą laiką, darbuotojui bus išmokama visa eilutėje įvesta suma. Priešingu atveju, t.y. jei išdirbo mažiau, suma proporcingai bus mažinama, jei daugiau – didinama.

Įvedus norimas sumas veiksmų srityje spauskite mygtuką Apdoroti -> Registruoti. Parodomas veiksmo patvirtinimo pranešimas. Spauskite mygtuką Taip. Vykdomas sumų žurnalo įrašų registravimas. Sumų žurnalo įrašai perkelti į sumų įrašų sąrašą. Juos galima peržiūrėti veiksmų srityje pasirinkus Skaičiavimai -> Sumų įrašai arba Veiksmų juostoje pasirinkus Skaičiavimai -> Istorija -> Sumų įrašai. Pastaba: Registruojamos bus visos paketo sumos. Norint registruoti tik vieną ar kelias sumas, pirma, atfiltruokite duomenis ir tada spauskite Registruoti.

KOPIJUOTI SUMŲ ŽURNALĄ

Kol sumų paketas nėra užregistruotas ir jame yra sumų, yra galimybė jas perkopijuoti į kitą sumų paketą. Veiksmų srityje pasirinkite Apdoroti -> Kopijuoti sumų žurnalą. Atidaromas filtrų puslapis, nurodykite kopijuojamą paketą, kitus filtrus ir spauskite Gerai. Vykdomas sumų kopijavimas, pabaigus, parodomas pranešimas su nukopijuotų eilučių skaičiumi.

image.png

KOPIJUOTI SUMŲ ĮRAŠUS

Norint kopijuoti užregistruotus sumų įrašus iš ankstesnių laikotarpių, veiksmų srityje pasirinkite Apdoroti -> Kopijuoti sumų įrašus. Atidaromas filtrų puslapis, nurodykite kopijuojamą paketą, mėnesį, kitus filtrus ir spauskite Gerai. Vykdomas sumų kopijavimas, pabaigus, parodomas pranešimas su nukopijuotų eilučių skaičiumi.

image.png

IMPORTUOTI PAPILDOMAS VSD SUMAS IŠ SODROS FAILO

Sumų žurnale, parinkus paketą yra galimybė importuoti papildomas Sodros VSD įmokų sumas. Veiksmų srityje parinkite Apdoroti -> Papildomų VSD įmokų Sodros failo importas. Nurodykite į kurį paketą bus importuojama suma bei, kokiu kodu, bus priskaitoma Sodros įmokos suma. Spauskite Gerai. Pasirinkite failą. Importuojami duomenys.

image.png