Vykdomojo rašto ar kito išskaitymo išskaičiavimas
 • 28 Mar 2023
 • PDF

Vykdomojo rašto ar kito išskaitymo išskaičiavimas

 • PDF

Article Summary

APŽVALGA

Sistemoje gali būti vedami ilgalaikiai arba vienkartiniai išskaitymai pagal vykdomus raštus, alimentus ir kitus. Ilgalaikiai išskaitymai – iš eilės kelis mėn. išskaitomos sumos, iki kol sueis pabaigos data arba išskaitymo likutis bus lygus 0. Vienkartiniai išskaitymai – einamo mėn. išskaitymai, kurie gali būti kopijuojami iš praeito laikotarpio. Vienkartiniai išskaitymai vedami sumų žurnale.

image.png

ĮVESTI VYKDOMĄJĮ RAŠTĄ Į ILGALAIKUS IŠSKAITYMUS

Veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> Ilgalaikiai PI -> Ilgalaikiai išskaitymai. Atidaromas ilgalaikių išskaitymų sąrašas.

image.png

Nauja ilgalaikio PI kortelė sukuriama sąrašo veiksmų srityje parinkus mygtuką Naujas. Užpildykite laukus:

 • Ilgalaikio PI aprašas – įvedamas ilgalaikio išskaitymo aprašas.

Skiltis „1 Darbuotojo informacija“:

 • Nr. – įvedamas ilgalaikio PI kortelės numeris. Jei ilgalaikiams PI atlyginimų nustatymuose lauke Ilgalaikių PI num. ser. buvo nustatyta numerių serija, paspaudus klaviatūros mygtuką <Enter> arba pele ant bet kurios kortelės vietos, automatiškai bus įrašomas kitas iš eilės numeris pagal nustatytą numerių seriją.
 • Vidinis dokumento Nr. – įvedamas vidinis dokumento numeris.
 • Darbuotojo Nr. – nurodomas darbuotojo, kuriam pagal šį ilgalaikį PI bus skaičiuojamos išskaitymo sumos, numeris.

Skiltis „2 Formulė“:

 • Skaičiavimo formulė – pasirenkamas ilgalaikiam išskaitymui taikomas skaičiavimo formulės kodas, pvz.: Procentas nuo išmokamos sumos ir virš MMA;
 • Pradžios data – nurodoma išskaitymo galiojimo pradžios data, jei reikia, kad išskaitymo sumos būtų skaičiuojamos nuo konkrečios datos;
 • Pabaigos data – nurodoma išskaitymo galiojimo pabaigos data, jei reikia, kad išskaitymo sumos būtų skaičiuojamos iki konkrečios datos.

Skiltis „3 Išskaitoma suma, procentai“:

 • Suma – įvedama fiksuota darbuotojui periodiškai išskaitoma suma.
 • Procentas – įvedamas išskaitymo sumos apskaičiavimo procentas nuo darbuotojo priskaitytos sumos. Tuo atveju, jei šioje ilgalaikio PI kortelėje nurodyta skaičiavimo formulė, pagal kurią apskaičiuojama išskaitoma suma turi būti apskaičiuota taikant skirtingus procentus darbuotojui išmokamų sumų dalims, kurių viena yra MMA išmokamos sumos dydžio, o kita – dydžio, gauto iš darbuotojui išmokamos sumos atėmus MMA dydžio išmokamą sumą, šiame lauke įvesta reikšmė naudojama apskaičiuoti išskaitymo sumą, taikant MMA dydžio darbuotojui išmokamos sumos daliai. Tokiu atveju sumos daliai, kuri gauta iš darbuotojui išmokamos sumos atėmus MMA dydžio išmokamą sumą, taikomas procentas nurodytas ilgalaikio PI kortelės lauke Procentas virš MMA arba nurodytas prie atitinkamo darbuotojo individualių dydžių kodo, kuris atitinka ilgalaikio PI lauke Procento virš MMA nurodytai reikšmei.
 • Procentas virš MMA – įvedamas išskaitymo sumos apskaičiavimo procentas, kurs taikomas sumai, gautai iš darbuotojui išmokamos sumos atėmus MMA dydžio išmokamą sumą. MMA dydžio darbuotojui išmokamos sumos daliai taikomas procentas nurodytas ilgalaikio PI kortelės lauke Procentas arba nurodytas prie atitinkamo darbuotojo individualių dydžių kodo, kuris atitinka ilgalaikio PI lauke Procento kodas nurodytai reikšmei. Reikšmė naudojama kai šioje ilgalaikio PI kortelėje nurodyta skaičiavimo formulė, pagal kurią apskaičiuojama išskaitoma suma turi būti apskaičiuota taikant skirtingus procentus darbuotojui išmokamų sumų dalims, kurių viena yra MMA išmokamos sumos dydžio, o kita – dydžio, gauto iš darbuotojui išmokamos sumos atėmus MMA dydžio išmokamą sumą.

Skiltis „4 Vidinė informacija“:

 • Įsakymo numeris – įvedamas įsakymo, pagal kurį vykdomas išskaitymas, numeris.
 • Įsakymo data – nurodoma įsakymo, pagal kurį vykdomas išskaitymas, data.

Skiltis „5 Išskaitymų dokumento informacija“:

 • Tiekėjo Nr. – nurodomas tiekėjo, kuriam bus registruojamos pagal šį ilgalaikį PI apskaičiuotos sumos, kodas. Nenurodžius reikšmės šiame lauke, tiekėjo skolos suma bus registruojama tiekėjui, nurodytam Darbuotojų DK sąskaitų nustatymuose. Reikšmė naudojama, pvz., pagal vykdomąjį raštą išskaičiuotai sumai pervesti į antstolio, kuris sistemoje nurodytas kaip tiekėjas, sąskaitą.
 • Tiekėjo banko sąskaita – nurodomas tiekėjo banko sąskaitos numeris. Laukas pildomas, jeigu tiekėjas turi daugiau negu vieną banko sąskaitą.
 • Prioritetas – įvedamas pagal šį ilgalaikį PI skaičiuojamų sumų prioritetas. Galimos reikšmės: nuo 1 iki 5, kur 1 – aukščiausias prioritetas, 5 – žemiausias. Reikšmė naudojama, jei vienam darbuotojui yra įvesta daugiau negu vienas ilgalaikis išskaitymas. Tokiu atveju, pirmiausia bus išskaitomos aukščiausio prioriteto sumos.
 • Pavedimo aprašo šablonas – paspaudus šalia lauko esantį mygtuką, atvaizduojamos taisyklės pagal kurias dinamiškai surašoma pavedimo informacija.
 • Pavedimo aprašas – atvaizduojamas pavedimo aprašas, kuris sukuriamas ir įkeliamas iš Ilgalaikio PI formulės kortelės lauko Pavedimo aprašo šablonas.

Skiltis „7 Skola“:

 • Vykdymo išlaidos – įvedama skola antstoliui.
 • Registruota suma – atvaizduojama suma, kuri buvo užregistruota pagal ilgalaikio PI kortelę. Į šią suma įtraukiamos tiek vykdymo išlaidos, sumokėtos palūkanos bei grąžinta darbuotojo skola.
 • Likutis – atvaizduojama suma, kuri yra likusi išskaičiuoti pagal ilgalaikio PI kortelę.

Skiltis „8 Skaičiavimų nustatymai“:

 • PI kodas – nurodomas PI kodas, kuriuo bus registruojama suma apskaičiuota pagal ilgalaikio PI kortelėje nurodytus parametrus.
 • Skaičiuoti PI žurnale – pasirenkama, kada darbuotojams pagal šį ilgalaikį PI turi būti apskaičiuotos priskaitymo sumos. Galimos reikšmės:
  o Visada – darbuotojo arba bendrajame PI žurnale sumos bus apskaičiuotos nepriklausomai nuo to, iki kurios mėnesio dienos yra skaičiuojamos darbuotojo sumos t.y. PI žurnalo lauke Skaičiuoti iki nurodyta bet kurios mėnesio dienos data;
  o Mėn. pabaigoje – PI žurnale sumos bus apskaičiuotos tuo atveju, jei darbuotojo sumos bus skaičiuojamos iki mėnesio pabaigos t.y. PI žurnalo lauke Skaičiuoti iki nurodyta mėnesio pabaigos data;
 • Skaidyti pagal tabelio dim. – pažymima, jei reikia, jog priskaitymas būtų paskirstytas proporcingai tabelio darbo laikui.

image.png

ĮVESTI ALIMENTŲ SUMĄ AR KITĄ ILGALAIKIO IŠSKAITYMO SUMĄ

Veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> Ilgalaikiai PI -> Ilgalaikiai išskaitymai. Atidaromas ilgalaikių išskaitymų sąrašas. Nauja ilgalaikio PI kortelė sukuriama sąrašo veiksmų srityje parinkus mygtuką Naujas. Užpildykite laukus:

Ilgalaikio PI aprašas – įvedamas ilgalaikio išskaitymo aprašas.

Skiltis „1 Darbuotojo informacija“:

 • Nr. – įvedamas ilgalaikio PI kortelės numeris. Jei ilgalaikiams PI atlyginimų nustatymuose lauke Ilgalaikių PI num. ser. buvo nustatyta numerių serija, paspaudus klaviatūros mygtuką <Enter> arba pele ant bet kurios kortelės vietos, automatiškai bus įrašomas kitas iš eilės numeris pagal nustatytą numerių seriją.
 • Vidinis dokumento Nr. – įvedamas vidinis dokumento numeris.
 • Darbuotojo Nr. – nurodomas darbuotojo, kuriam pagal šį ilgalaikį PI bus skaičiuojamos išskaitymo sumos, numeris.

Skiltis „2 Formulė“:

 • Skaičiavimo formulė – pasirenkamas ilgalaikiam išskaitymui taikomas skaičiavimo formulės kodas, pvz.: Suma;
 • Pradžios data – nurodoma išskaitymo galiojimo pradžios data, jei reikia, kad išskaitymo sumos būtų skaičiuojamos nuo konkrečios datos;
 • Pabaigos data – nurodoma išskaitymo galiojimo pabaigos data, jei reikia, kad išskaitymo sumos būtų skaičiuojamos iki konkrečios datos.

Skiltis „3 Išskaitoma suma, procentai“:

 • Suma – įvedama fiksuota darbuotojui periodiškai išskaitoma suma.

Skiltis „8 Skaičiavimų nustatymai“:

 • PI kodas – nurodomas PI kodas, kuriuo bus registruojama suma apskaičiuota pagal ilgalaikio PI kortelėje nurodytus parametrus.
 • Skaičiuoti PI žurnale – pasirenkama, kada darbuotojams pagal šį ilgalaikį PI turi būti apskaičiuotos priskaitymo sumos. Galimos reikšmės:
  o Visada – darbuotojo arba bendrajame PI žurnale sumos bus apskaičiuotos nepriklausomai nuo to, iki kurios mėnesio dienos yra skaičiuojamos darbuotojo sumos t.y. PI žurnalo lauke Skaičiuoti iki nurodyta bet kurios mėnesio dienos data;
  o Mėn. pabaigoje – PI žurnale sumos bus apskaičiuotos tuo atveju, jei darbuotojo sumos bus skaičiuojamos iki mėnesio pabaigos t.y. PI žurnalo lauke Skaičiuoti iki nurodyta mėnesio pabaigos data.

ĮVESTI VIENKARTINĮ IŠSKAITYMĄ PER SUMŲ ŽURNALĄ

Veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> Žurnalai -> Sumų žurnalas. Atidaromas sąrašas paketų, pasirinkite norimą, paspausdami ant pavadinimo. Atidaromas sumų žurnalas.

image.png

Tuščioje eilutėje įveskite duomenis:

 • Darbuotojo Nr. – nurodomas, darbuotojo, kuriam vedama suma, kortelės numeris;
 • PI kodas – nurodomas PI kodas, kuris bus priskirtas sumai. Priklausomai nuo sumos paskirties, įvedamas atitinkamas PI kodas, pvz., alimentai, išskaitymas pagal vykdomuosius raštus, išskaitymas už telefonus ir pan.;
 • Mėnuo – nurodoma mėnesio, kurį darbuotojui turi būti išskaitoma suma, pabaigos data;
 • Sumos tipas – išskaitymams paliekamas tuščias laukas;
 • Suma – įvedama darbuotojui išskaitoma suma;

Įvedus norimas sumas veiksmų srityje spauskite mygtuką Apdoroti -> Registruoti. Parodomas veiksmo patvirtinimo pranešimas. Spauskite mygtuką Taip. Vykdomas sumų žurnalo įrašų registravimas. Sumų žurnalo įrašai perkelti į sumų įrašų sąrašą. Juos galima peržiūrėti veiksmų srityje pasirinkus Skaičiavimai -> Sumų įrašai arba Veiksmų juostoje pasirinkus Skaičiavimai -> Istorija -> Sumų įrašai. Pastaba: Registruojamos bus visos paketo sumos. Norint registruoti tik vieną ar kelias sumas, pirma, atfiltruokite duomenis ir tada spauskite Registruoti.

KOPIJUOTI SUMŲ ŽURNALĄ

Kol sumų paketas nėra užregistruotas ir jame yra sumų, yra galimybė jas perkopijuoti į kitą sumų paketą. Veiksmų srityje pasirinkite Apdoroti -> Kopijuoti sumų žurnalą. Atidaromas filtrų puslapis, nurodykite kopijuojamą paketą, kitus filtrus ir spauskite Gerai. Vykdomas sumų kopijavimas, pabaigus, parodomas pranešimas su nukopijuotų eilučių skaičiumi.

image.png

KOPIJUOTI SUMŲ ĮRAŠUS

Norint kopijuoti užregistruotus sumų įrašus iš ankstesnių laikotarpių, veiksmų srityje pasirinkite Apdoroti -> Kopijuoti sumų įrašus. Atidaromas filtrų puslapis, nurodykite kopijuojamą paketą, mėnesį, kitus filtrus ir spauskite Gerai. Vykdomas sumų kopijavimas, pabaigus, parodomas pranešimas su nukopijuotų eilučių skaičiumi.

image.png